Privacyverklaring

Inleiding

Dit privacybeleid ziet op de door Verloskundigenpraktijk La Fuente aangeboden zorgverlening binnen Verloskundigenpraktijk La Fuente en via de website www.praktijklafuente.nl

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Verloskundigenpraktijk La Fuente omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.

In dit privacybeleid wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld. Voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Verloskundigenpraktijk La Fuente

Verloskundigenpraktijk La Fuente is gevestigd te Arnhem en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 09198460 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hierna wordt Verloskundigenpraktijk La Fuente aangeduid als “Verloskundigenpraktijk La Fuente”.

Voor vragen over het privacybeleid is Verloskundigenpraktijk La Fuente

bereikbaar op werkdagen vanaf 09.00-16.00 op telefoonnummer 0616602316. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@praktijklafuente.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden door Verloskundigenpraktijk La Fuente verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

– Uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst;

– Administratieve doeleinden;

– om de relatie met de cliënten te onderhouden en uit te breiden;

Grondslagen voor de verwerking zijn:

– de geneeskundige behandelovereenkomst;

– toestemming;

– gerechtvaardigd belang van Verloskundigenpraktijk La Fuente.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Verloskundigenpraktijk La Fuente:

a. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en soortgelijke van de zwangere en haar partner voor communicatie benodigde gegevens. Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;

b. NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkingsonderzoek (counselings-gegevens en prenatale screening);

c. Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;

d. Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de

behandelovereenkomst.

Online registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratie systeem Onatal welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG.

Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorg-verzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klanten bestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

E-mailadres

E-mailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: communicatie, factuur coaching en uitnodigen deelname enquête t.b.v. evaluatie van de zorgverlening door de verloskundigenpraktijk. Partner email adres wordt in principe niet gebruikt.

Delen van gezondheidstoestand met andere zorgverleners

Gegevensverwerking van de gezondheidstoestand van de cliënten in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg.

De beveiligde systemen, Zorgdomein of Zorgmail, worden gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners. De zorgverleners betreffen o.a. gynaecologen, klinisch verloskundigen, kinderarts, huisarts, consultatiebureau, kraamzorg en de zorgverzekeraar i.v.m. declaraties.

Perined

Gegevens over zwangerschap en geboorte worden ten behoeve van landelijke kwaliteitsverbetering en onderzoek geleverd aan de Perinatale registratie. Informatie over uw privacy bij Perinatale registratie kunt u lezen op de website www.perined.nl/privacy

Perined beheert namens de zorgverleners een databank met medische gegevens. De postcode en geboortedatum van de moeder worden geregistreerd, dit maakt dat de persoon herleidbaar is.

Peridos

Indien u deelneemt aan screenings programma’s PNS, 13weken echo, 20 weken echo en hielprik worden gegevens uitgewisseld met de landelijke databank Peridos ten behoeve van de uitvoering van de screening en eventuele behandelingen, en ten behoeve van waarborging van de kwaliteit van zorgverlening. Meer informatie over je privacy bij de screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap vind je in de folders en op de RIVM-websites van de programma’s.

Vecozo

Dit systeem wordt gebruikt om te communiceren met zorgverzekeraars.

Praeventis

De gegevens rondom het 12 weeks bloedonderzoek en de hielprik worden via dit systeem gedeeld met het RIVM.

Wetenschappelijke studies

We delen geen gegevens met wetenschappelijke studies zonder toestemming. Wij vragen vooraf aan het delen van informatie over bijvoorbeeld de zwangerschap eerst toestemming aan de betrokkenen.

Zwangerenportaal

Verloskundigenpraktijk La Fuente biedt via Zwangerenportaal.nl de mogelijkheid aan cliënten digitaal inzage in haar eigen medisch dossier te hebben, extra relevante informatie rondom zwangerschap en geboorte te ontvangen. Dit alles verloopt in een online veilige omgeving m.b.v. account verificatie. Ook krijg je advertenties te zien waar het Zwangerenportaal commercieel voordeel mee behaald. Op basis van jouw postcode en IP adres laten zijn advertenties zien, deze gegevens maakt dat de persoon herleidbaar is. Check de privacyverklaring van Zwangerenportaal voor meer informatie.

Geboortekaartjes

Toegezonden geboortekaartjes worden opgehangen in de openbare praktijkruimte van de praktijk. Wilt u dit niet, geef dit aan.

(Online) inschrijven en afspraak maken

Indien u zich bij ons online inschrijft of bij ons een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw inschrijving af te kunnen handelen. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundigenpraktijk La Fuente en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Verloskundigenpraktijk La Fuente en van u om uw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorg periode. U kunt zich ook aanmelden door ons te bellen op telefoonnummer 0616602316.

Verbeteren van onze dienstverlening

Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Plaatsen van een reactie

Het is mogelijk dat u een vraag en/of reactie achterlaat ten aanzien van een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld kinderwens-spreekuur, financiën of informatie over scholing). U dient daarvoor in het bijbehorende formulier uw naam en e-mailadres verplicht te verstrekken. Als dat niet door u wordt verstrekt, dan kunt u geen vraag en/of reactie achterlaten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt, zodat wij uw vraag en/of reactie kunnen registreren en (indien gewenst) u op de hoogte kunnen brengen als er vervolgreacties of nieuwe berichten zijn.

Deze verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming. De persoonsgegevens worden bewaard zolang uw vraag en/of reactie actueel wordt geacht.

Contactformulier en eventueel doorgeven informatie aan  Zwangerenportaal

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat u het contactformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundigenpraktijk La Fuente en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Verloskundigenpraktijk La Fuente en van u om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan het Zwangerenportaal, gevestigd in Nederland. Dit zodat Zwangerenportaal in de toekomst contact met u op kan nemen voor commerciële doeleinden. Dit is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het bijbehorende toestemming vakje).

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door Zwangerenportaal bewaard.

Foto’s op onze website

Het is mogelijk dat de foto’s op onze website een verwerking van persoonsgegevens vormen. Dat is het geval als een persoon op de foto’s is afgebeeld. Voor zover nodig hebben de betreffende personen in vrijheid toestemming gegeven voor de publicatie van die foto’s. Daarmee bestaat voor Verloskundigenpraktijk La Fuente een gerechtvaardigde belang voor de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Dit belang bestaat uit het kunnen plaatsen van de foto’s op de website, het onderhouden van de website en het recht op vrijheid van meningsuiting. De foto’s worden getoond op de website zolang Verloskundigenpraktijk La Fuente de betreffende foto van toegevoegde waarde voor de website acht.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn

Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 20 jaar bewaard. Overige door uw verstrekte persoonsgegevens, voor bijvoorbeeld deelname aan voorlichtingsavonden, worden na gebruik vernietigd. Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 6 weken opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk en aansluitend vernietigd.

Cookies

Het goed voorbeeld van het verwerken van persoonsgegevens met behulp van cookies is Google Analytics. Specifiek voor Google Analytics heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een handleiding geschreven voor het “privacy vriendelijk” maken van die cookies. In dat geval hoeft voor het gebruik van Google Analytics geen toestemming te worden gevraagd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze documentatie is door de Autoriteit Persoonsgegevens opgesteld op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwachting op dit moment is echter dat de uitleg onder de AVG niet anders zal zijn. In Nederland geldt voor cookies aanvullende wetgeving op basis van de Telecommunicatiewet.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Gebruik van analytische cookies

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden. Voor het bijhouden van statistieken kunnen wij gebruikmaken van onderstaande toepassingen.

Google Analytics

In de gevallen dat wij de tool Google Analytics hebben geactiveerd, worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacy vriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging

Verloskundigenpraktijk La Fuente heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.praktijklafuente.nl onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. Daarnaast worden e-mails verzonden door e-mailservers die specifiek beveiligd zijn voor de zorg. De overige technische bedrijven waar wij mee samenwerken zijn NEN7510 gecertificeerd.

Verwerkers en andere derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt

  • Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
  • Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
  • Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
  • Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is: Toestemming van de betrokkene; Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen; Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.
  • Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. In sommige gevallen kunnen wij niet voldoen aan het totaal verwijderen van al uw gegevens omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben. Daar zullen we u dan ook van in kennis stellen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 1 juni 2024